SAP Business One Cloud

Dịch vụ
Đào tạo theo vai trò người dùng

Các chương trình đào tạo

Người dùng Hệ thống theo từng Vị trí - Phân hệ

Nhân viên Tiếp Thị

1 ngày
 • Quản lý danh mục khách hàng tiềm năng
 • Quản lý cơ hội kinh doanh
 • Quản lý tác vụ hàng ngày
 • Quản lý báo giá
 • Báo cáo phân tích cơ hội kinh doanh
 • Báo cáo phân tích thành công - thất bại
 • Báo cáo phân tích nguồn thông tin có được cơ hội
 • Báo cáo Pipeline theo dõi toàn bộ quá trình
 • Bộ các báo cáo Chuẩn trong hệ thống

Nhân viên Kinh Doanh

1 ngày
 • Quản lý danh mục khách hàng
 • Quản lý bảng giá
 • Quản lý hợp đồng nguyên tắc bán hàng
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý yêu cầu trả hàng của khác hàng
 • Quản lý yêu cầu khách hàng ứng trước
 • Báo cáo phân tích bán hàng
 • Báo cáo đơn hàng chưa giao
 • Báo cáo thực hiện hợp đồng nguyên tắc
 • Báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 • Bộ các báo cáo Chuẩn trong hệ thống

Nhân viên Mua hàng

1 ngày
 • Quản lý danh mục nhà cung cấp
 • Quản lý danh mục hàng hóa vật tư
 • Quản lý hợp đồng nguyên tắc mua hàng
 • Quản lý yêu câu mua hàng
 • Quản lý báo giá của nhà cung cấp
 • Quản lý đơn hàng đặt mua
 • Quản lý yêu cầu trả hàng cho nhà cung cấp
 • Quản lý chi phí mua hàng nhập khẩu
 • Báo cáo phân tích mua hàng
 • Báo cáo thực hiện hợp đồng nguyên tắc
 • Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Bộ các báo cáo Chuẩn trong hệ thống

Nhân viên Quản lý Kho

1 ngày
 • Quản lý danh mục hàng tồn Kho
 • Quản lý hoạt động Nhập - Xuất Kho
 • Quản lý hoạt động luân chuyển Kho
 • Quản lý hoạt động kiểm kê Kho
 • Báo cáo thẻ Kho
 • Báo cáo độ khả dụng hàng tồn Kho
 • Báo cáo độ hàng tồn Kho
 • Báo cáo thông tin số Batch/Serial
 • Báo cáo tuổi tồn Kho
 • Báo cáo tồn Kho theo vị trí
 • Báo cáo truy vết theo Batch/Serial
 • Bộ các báo cáo Chuẩn trong hệ thống

Nhân viên Quản lý Sản Xuất

1 ngày
 • Quản lý bộ định mức sản xuất
 • Quản lý nguồn lực sản xuất (số lượng, công suất sử dụng)
 • Quản lý lệnh sản xuất
 • Báo cáo hao hụt nguyên vật liệu
 • Báo cáo hao hụt thành phẩm sau sản xuất
 • Báo cáo tiến độ sản xuất
 • Báo cáo phân tích chi phí sản xuất của lệnh sản xuất
 • Bộ các báo cáo Chuẩn trong hệ thống

Kế toán Tổng hợp và Kế toán Trưởng

1 ngày
 • Quản lý hệ thống Tài Khoản kế toán
 • Quản lý hạch toán kế toán
 • Quản lý và khấu hao Tài sản cố định
 • Đối chiếu các tài Khoản công nợ và tài Khoản
 • Xử lý các Tài Khoản trung gian
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ
 • Thực hiện kết chuyển cuối kỳ kế toán
 • Báo cáo kế hoạch dòng tiền
 • Báo cáo chi tiết Tài Khoản kế toán
 • Báo cáo Công Nợ phải thu, phải trả
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối số phát sinh
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền

Kế toán Thu Chi

0.5 ngày
 • Quản lý thu / chi
 • Đối chiếu Công nợ với các Khoản thu chi
 • Báo cáo thu / chi hàng ngày
 • Báo cáo phải thu khách hàng
 • Báo cáo phải trả nhà cung cấp

Kế toán Sản Xuất

1 ngày
 • Quản lý nguồn lực Sản xuất (chi phí sử dụng nguồn lực sản xuất)
 • Quản lý tình trạng lệnh Sản xuất
 • Quản lý và phân bổ chi phí Sản xuất chung
 • Xử lý theo quy trình giá thành Sản xuất

Kế toán Công Nợ

0.5 ngày
 • Quản lý Hóa Đơn Bán hàng hóa - dịch vụ
 • Quản lý Hóa Đơn Mua hàng hóa - dịch vụ
 • Đối chiếu Công nợ phải thu, phải trả và các Khoản thu, Khoản chi
 • Báo cáo phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp

Kế toán Quản Trị

0.5 ngày
 • Quản lý trung tâm chi phí
 • Quản lý ngân sách
 • Đối chiếu giao dịch của các trung tâm chi phí
 • Báo cáo phân bổ chi phí của các trung tâm phí

Lộ trình Đào Tạo