SAP Business One Cloud

SAP Business One

Hỗ trợ tích hợp với các hệ thống khác của bên thứ 3
nhằm gia tăng khả năng mở rộng xử lý các hoạt động khác
của doanh nghiệp mà hệ thống ERP không đáp ứng được

Có khả năng tích hợp với bất kỳ hệ thống nào hỗ trợ chuẩn tích hợp API

Các giải pháp tiêu biểu

Tích hợp với hệ thống điểm bán lẻ (POS)

Tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử (E-Invoice)

Tích hợp với hệ thống quản lý kho (WMS)

Tích hợp với hệ thống quản lý nhà phân phối (DMS)

Tích hợp với hệ thống quản lý điều hành sản xuất (MES)