SAP Business One Cloud

SAP Business One

Cung cấp chức năng tùy chỉnh linh hoạt
trực tiếp trong hệ thống bởi người dùng

Hệ thống có khả năng tùy biến linh hoạt

Quy trình kinh doanh được thiết kế linh hoạt cho phép người dùng chủ động áp dụng theo yêu cầu

Các thông tin cảnh báo, kiểm soát dữ liệu, phê duyệt chứng từ đối với các sự kiện xảy ra

Tùy chỉnh giao diện theo vai trò của từng người sử dụng

Các tùy biến mở rộng đối với các trường, bảng, câu truy vấn, mẫu in chứng từ, báo cáo