SAP Business One Cloud

Ngành dược phẩm

Triển khai giải pháp ERP trong doanh nghiệp dược phẩm giúp quản lý
truy xuất nguồn gốc, tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành về chất lượng,
hạn dùng của sản phẩm đồng thời truy cập thông tin hàng tồn kho theo thời gian thực
và khả năng hiển thị tốt hơn thông qua báo cáo và phân tích linh hoạt.

Tuân thủ tiêu chuẩn ngành

Chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm

Báo cáo truy xuất nguồn gốc

Dễ dàng triệu hồi các lô đã xuất cho từng khách hàng nếu có phát sinh vấn đề liên quan chất lượng

Giải pháp hỗ trợ phương pháp xuất kho FEFO trong quá trình soạn hàng và đóng gói

Cảnh báo khi lô hàng sắp đến ngưỡng thời gian đã thiết lập để có quyết định kinh doanh tối ưu