SAP Business One Cloud

Ngành sản xuất

Hệ thống SAP Business One cung cấp khả năng truy cập tất cả các thông tin
liên quan đến quy trình sản xuất một cách nhanh chóng và dễ dàng,
bao gồm lập kế hoạch, thu mua nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất,
tiến độ đặt hàng và kiểm soát bộ định mức sản xuất.

Kiểm tra chất lượng

Việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, các công đoạn trong quá trình sản xuất và thành phẩm sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành đồng thời gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng

Quản lý gia công ngoài

Chuỗi cung ứng ngày càng mở rộng theo chiều hướng chuyên sâu với đà phát triển của thiết bị và công nghệ sản xuất. Chức năng quản lý gia công giúp doanh nghiệp nắm bắt tiến độ sản xuất và chi phí gia công để chủ động quá trình sản xuất của thành phẩm cuối và đáp ứng đơn hàng đúng hẹn.