SAP Business One Cloud

Hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) hiện chưa hỗ trợ lưu lịch sử giao dịch/ thay đổi của bảng OPLN. Tuy nhiện, giá của các mặt hàng được lưu trong bảng ITM1 và chi tiết các lần thay đổi được lưu ở bảng AIT1. Do đó, SAP hỗ trợ câu query giúp truy vết các thay đổi về giá.

Câu truy vấn dùng để truy vết thay đổi giá dành cho phiên bản sử dụng SAP HANA

Xem chi tiết đoạn script tại đây