SAP Business One Cloud

Trong quy trình mua hàng SAP B1, các chứng từ thường bao gồm: Purchase Order (đơn hàng mua), Goods Receipt PO (phiếu nhập kho), AP Invoice (hóa đơn mua hàng). 

Các giao dịch mua hàng SAP B1 phát sinh sẽ ảnh hưởng đến thông tin tồn kho và các hạch toán kế toán trong hệ thống SAP Business One như sau:

Giả định tình huống sau:

 • Có 10 máy in trong kho (In Stock)
 • Đã đặt mua thêm 5 cái (Purchase Order)

>>> báo cáo tình trạng kho (Inventory status report) sẽ hiển thị 5 cái ở cột Ordered (đã đặt hàng), kết hợp với 10 cái hiện có trong kho nên chúng ta có thể hứa giao (available to promise) cho khách hàng 15 cái mặc dù trong kho chỉ có 10 cái

 • Khi nhà cung cấp giao 5 cái (Goods Receipt PO), lúc này số lượng tồn kho sẽ tăng thêm 5 thành 15 cái, cột ordered đã được giao nên giảm từ 5 thành 0. Lúc này Purchase Order cũng được cập nhật sang trạng thái đã hoàn tất giao hàng (Closed)

Các ảnh hưởng đến hạch toán kế toán mua hàng SAP B1

 • Hạch toán tại thời điểm Goods Receipt PO
  • Nợ Stock account (152/156)
  • Có Allocation account (335/338)
 • Hạch toán tại thời điểm AP Invoice
  • Nợ Allocation account (335/338)
  • Nợ Tax account (133)
  • Có Vendor account (331)

Trường hợp không sử dụng Purchase Order và Goods Receipt PO mà tạo AP Invoice trực tiếp trong mua hàng SAP B1

 • Không có thông tin Ordered, tồn kho tăng từ 10 thành 15 cái
 • Hạch toán kế toán không thông qua tài khoản Allocation account:
  • Nợ Stock account (152/156)
  • Nợ Tax account (133)
  • Có Vendor account (331) 

Chúng tôi đã chia sẽ các luồng chính nghiệp vụ trong phân hệ mua hàng SAP B1. Cám ơn bạn đã theo dõi.


Tài nguyên khác để gia tăng kiến thức và hiểu biết của bạn về hệ thống ERP SAP Business One

SMARTIS – HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ERP SAP BUSINESS ONE

🌐 Website: www.smartis.com.vn/www.cloud.smartis.com.vn
📧 Email: info@smartis.com.vn
🏢 Văn phòng tại: 116 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM.
☎️ Hotline: 076 383 8090