SAP Business One Cloud

Dịch vụ
Triển khai trọn gói dự án

Đáp ứng đầy đủ hầu hết nhu cầu đặc thù Doanh nghiệp

Đúng Giải Pháp

Đúng

Tài chính Kế toán

2 ngày
 • Phân hệ Tài chính Kế toán
 • Thiết lập Chart of Account
 • Thiết lập Cost Center
 • Sử dụng báo cáo theo Phân hệ

Bán hàng và CRM

3 ngày
 • Phân hệ Tài chính
 • Thiết lập COA
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo

Quản lý Mua hàng

2 ngày
 • Phân hệ Tài chính
 • Thiết lập COA
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo

Quản lý kho

2 ngày
 • Phân hệ Tài chính
 • Thiết lập COA
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Báo cáo
 • Sản xuất

Lộ trình Đào Tạo